Mae gwasanaeth Niwroddatblygiadol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn darparu asesiad diagnostig arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc ag anhwylderau niwroddatblygiadol.

Mae niwroddatblygiad yn golygu datblygiad yr ymennydd. Mae yna lawer o wahanol ffyrdd y gellir effeithio ar hyn. Enghreifftiau o bethau y gall hyn gael effaith arnynt yw dysgu, cof, rhyngweithio ag eraill, cyfeillgarwch, rheoli emosiynau, sylw a chanolbwyntio.

Pwy ydym ni?

Rydym yn wasanaeth cymunedol i blant a phobl ifanc 0-18 oed yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Rydym wedi ein lleoli yng Nghanolfan i Blant Ysbyty Dewi Sant a Chanolfan i Blant Ysbyty Llandochau

Yn ein gwasanaeth mae: Pediatregwyr, Therapyddion Galwedigaethol, Nyrsys Arbenigol, Seicolegwyr Clinigol, Therapyddion Lleferydd ac Iaith, Seiciatryddion Plant a Phobl Ifanc, Fferyllwyr a Gweinyddwyr

Rydym yn rhan o’r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd ac yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr o bob rhan o’r Gyfarwyddiaeth gan gynnwys Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl.

cloudscape

Beth ydyn ni’n ei wneud?

Gweithio gyda chi a’ch plentyn i ddeall eu cryfderau a’u hanawsterau

Asesiadau Diagnostig

Cynnig cyngor a chefnogaeth i deuluoedd

Darparu gwybodaeth am wasanaethau eraill a allai fod o gymorth

Pwy ydyn ni’n gweld?

Plant a all fod ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) a/neu Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Mae tua 50% o’r plant rydym yn eu hasesu yn cael diagnosis o ASD neu ADHD, mae gan 50% anghenion eraill a nodwyd y gellid eu deall a’u cefnogi gan wasanaethau eraill

Beth yw Awtistiaeth?

Mae awtistiaeth yn anabledd niwrolegol gydol oes sy’n effeithio ar sut mae pobl yn cyfathrebu ac yn rhyngweithio â’r byd.

Mae awtistiaeth yn gyflwr sbectrwm ac mae’n effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd. Fel pob person, mae gan bobl Awtistig eu cryfderau a’u gwendidau eu hunain.

Gall pobl awtistig gael anawsterau gyda’r canlynol:

 • ei chael hi’n anodd cyfathrebu a rhyngweithio â phobl eraill
 • ei chael hi’n anodd deall sut mae pobl eraill yn meddwl neu’n teimlo
 • teimlo bod pethau fel goleuadau llachar neu synau uchel yn llethol, yn peri straen neu’n anghyfforddus
 • mynd yn bryderus neu’n ofidus am sefyllfaoedd anghyfarwydd a digwyddiadau cymdeithasol
 • cymryd mwy o amser i ddeall gwybodaeth
 • gwneud neu feddwl yr un pethau drosodd a throsodd

Nid yw awtistiaeth yn salwch

Nid yw bod yn Awtistig yn golygu bod gennych salwch neu glefyd. Mae’n golygu bod eich ymennydd yn gweithio mewn ffordd wahanol i bobl eraill.

Mae’n rhywbeth rydych chi’n cael eich geni ag ef neu sy’n ymddangos gyntaf pan fyddwch chi’n ifanc iawn.

Os ydych chi’n Awtistig, rydych chi’n Awtistig drwy gydol eich bywyd.

Nid yw awtistiaeth yn gyflwr meddygol gyda thriniaethau neu “iachâd”. Ond mae angen cefnogaeth ar rai pobl i’w helpu gyda rhai pethau.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Awtistiaeth gan AutismWales.org

Beth yw ADHD?

Mae ADHD yn gyflwr niwrolegol sydd gan lawer o blant, pobl ifanc ac oedolion.

Mae’n rhywbeth sy’n para oes, er bod llawer o bobl erbyn iddynt droi’n oedolyn wedi dysgu sut i fyw bywyd hapus a llwyddiannus gyda’u ADHD. I lawer o bobl mae cael ADHD wedi bod yn gryfder gwirioneddol sydd wedi eu helpu i lwyddo yn eu gyrfaoedd a’u bywyd.

Rhai o brif nodweddion ADHD yw:

 • Gorfywiogrwydd (bod â llawer o egni a methu aros yn llonydd / angen symud o gwmpas llawer)
 • Byrbwylldra (peidio â gallu hunan-reoleiddio neu reoli meddyliau, teimladau neu weithredoedd)
 • Diffyg sylw (anhawster cofio gwybodaeth a chanolbwyntio)

Efallai y bydd rhywun ag ADHD hefyd yn:

 • Anghofio pethau
 • Siarad gormod
 • Cymryd risgiau diangen
 • Breuddwydio llawer
 • Torri ar draws eraill
 • Ei chael hi’n anodd cymryd tro
 • Colli pethau’n hawdd
 • Cael trafferth i drefnu eu hunain

Hysbysfwrdd